Algemene voorwaarden zaalverhuur

Algemene bepalingen voor de huur van ruimte(n) in Het Nutshuis, Riviervismarkt 4 en 5 in Den Haag.

Artikel 1: Algemeen

 1. Waar in het hiernavolgende gesproken wordt over Het Nutshuis, wordt bedoeld Stichting Het Nutshuis. Wanneer in het hiernavolgende wordt gesproken over het gebouw, dan wordt bedoeld de gebouwen aan de Riviervismarkt 4 en 5 te Den Haag.
 2. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere persoon of rechtspersoon die met Het Nutshuis een overeenkomst afsluit of wenst te sluiten.
 3. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst die tussen Het Nutshuis en de opdrachtgever wordt gesloten met betrekking tot de huur van ruimte(n) in Het Nutshuis en/of het pand van Fonds 1818 en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 4. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van alle door Het Nutshuis gesloten overeenkomsten, uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.
 5. Van deze algemene voorwaarden kan op onderdelen worden afgeweken uitsluitend en alleen na schriftelijke toestemming van Het Nutshuis.
 6. Het Nutshuis levert in het gebouw zelf diensten op het gebied van inrichting, licht, geluid, audiovisuele middelen, personeel en catering. In geval Het Nutshuis diensten als hierboven bedoeld niet zelf levert, maakt zij gebruik van een aantal vaste toeleveranciers. Andere toeleveranciers zijn niet toegestaan, anders dan na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. In dat geval is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor installatie van de apparatuur.
 7. Deze algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de in Het Nutshuis geldende huisregels, zoals vermeld op www.hetnutshuis.nl.

Artikel 2: Omvang gehuurde

 1. Het Nutshuis verhuurt aan opdrachtgever de in de overeenkomst vermelde ruimte(n), exclusief installaties, ten behoeve van het in de overeenkomst omschreven doel en stelt deze ruimte(n) ter beschikking bij aanvang van de huur.
 2. Het gehuurde omvat uitsluitend de in de overeenkomst omschreven ruimte(n). Opdrachtgever heeft geen toegang tot de overige ruimtes van Het Nutshuis, met uitzondering van algemene ruimtes zoals de hal en toiletten.
 3. Opdrachtgever dient zich te houden aan de in de overeenkomst genoemde aanvangstijd en eindtijd van de huur. Opdrachtgever krijgt voor aanvang van de huur geen toegang tot het gehuurde voor opbouw, inrichting en/of aankleding van het gehuurde of het testen van apparatuur, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Nutshuis.

Artikel 3: Offertes en prijzen

 1. Opties voor boeking van zaalhuur en/of programma’s worden schriftelijk afgegeven en zijn veertien dagen geldig, te rekenen vanaf het moment van schriftelijke afgifte van de offerte. De optie loopt af zonder dat daarover nader schriftelijk wordt kennisgegeven.
 2. De opdrachtgever dient vóór het verstrijken van de periode waarvoor de optie is verleend schriftelijk aan Het Nutshuis kenbaar te maken of van de optie gebruik wordt gemaakt.
 3. Een overeenkomst is van kracht wanneer de overeenkomst voor akkoord getekend is of per mail akkoord is bevonden door zowel opdrachtgever als Het Nutshuis.
 4. Partijen zijn zich ervan bewust dat het door opdrachtgever te organiseren evenement of anderszins gebruik van het gehuurde, passend dient te zijn bij de reputatie, uitstraling en overige evenementen van Het Nutshuis en het gebouw.
 5. Alle kosten in verband met de door Het Nutshuis te leveren diensten, goederen en faciliteiten behorende tot de overeenkomst, komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.
 6. Het Nutshuis kan niet aan een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of onderdelen hiervan een kennelijke verschrijving of vergissing bevat.
 7. De prijzen staan vermeld in euro´s en zijn exclusief BTW of andere belastingen, heffingen en rechten.

Artikel 4: Betaling

 1. Alle facturen van Het Nutshuis dienen door de opdrachtgever betaald te worden binnen de op de factuur gestelde termijnen.
 2. Bij overschrijding van enige betalingstermijn is Het Nutshuis gerechtigd aan opdrachtgever vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.

Artikel 5: Bijkomende leveringen en diensten

 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan om gebruik te maken van technische faciliteiten van Het Nutshuis, tenzij opdrachtgever dat ten minste 10 werkdagen voor de aanvang van de huur schriftelijk aan Het Nutshuis kenbaar heeft gemaakt.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan om geluids- licht- en projectieapparatuur van Het Nutshuis te installeren dan wel te bedienen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Nutshuis.
 3. Rekeningen terzake bijkomende leveringen en diensten dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is de contractuele rente zoals omschreven in artikel 4.2 verschuldigd.

Artikel 6: Meer- en minderkosten

 1. Alle wijzigingen in de overeengekomen opdracht worden, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan, als minderwerk beschouwd.
 2. Minderwerk wordt verrekend conform de bepalingen voor annulering.
 3. Meerwerk wordt op basis van nacalculatie verrekend met de betaling van de laatste termijn, tegen de bij aanvang overeengekomen condities.

Artikel 7: Annulering en beëindiging

1. Annulering van de overeenkomst dient schriftelijk per mail te geschieden en vergezeld te gaan van de betreffende overeenkomst.
2. Bij annulering door opdrachtgever, is de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd volgens de volgende staffel:

 • 50% van het overeengekomen bedrag, als de annulering plaatsvindt tussen het moment van definitief boeken en 31 dagen vóór datum van verhuring;
 • 75% van het overeengekomen bedrag, als de annulering plaatsvindt in de 31 dagen voorafgaande aan de verhuring;
 • 100% van overeengekomen bedrag, als de annulering plaatsvindt op de dag van huur.

3. Als datum van annulering geldt de eerste datum, waarop de annulering door Het Nutshuis schriftelijk is ontvangen.
4. Ieder van de partijen is gerechtigd de overeenkomst tussentijds met opgave van redenen schriftelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de andere partij genoodzaakt is zijn of haar activiteiten te staken, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of wordt verleend, jegens hem of haar een verzoek tot faillissement is ingediend, in staat van faillissement is verklaard, dan wel anderszins de vrije beschikking over zijn of haar vermogen verloren heeft.

Artikel 8: Eigendom goederen, kassa, publiciteit, opnames, reparaties, etc.

 1. Alle non-consumptieve goederen aanwezig in het gehuurde, zoals meubilair, servies, bestek, AV-apparatuur, etc., welke vanwege Het Nutshuis en/of van door Het Nutshuis gecontracteerde toeleveranciers zijn geleverd, zijn en blijven eigendom van Het Nutshuis en/of gecontracteerde toeleveranciers.
 2. De opdrachtgever dient dringende en noodzakelijke reparaties in of aan de door hem gehuurde ruimten door of in opdracht van Het Nutshuis, te dulden. Het Nutshuis zal bij uitvoering van door hem opgedragen werkzaamheden zoveel mogelijk rekening houden met het gebruik door de opdrachtgever.

Artikel 9: Oplevering gehuurde bij aanvang

Opdrachtgever inspecteert het gehuurde bij aanvang van de huur. Opdrachtgever is verplicht binnen 2 uren na aanvang van de huur melding te maken van eventuele beschadigingen of andere gebreken aan het gehuurde, bij gebreke waarvan het gehuurde geacht wordt in goede staat aan opdrachtgever te zijn opgeleverd.

Artikel 10: Aansprakelijkheid en schade

 1. Het Nutshuis is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade, tenzij Het Nutshuis toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
 2. Het Nutshuis is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden indirecte schade of gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot gederfde omzet en schade van door opdrachtgever ingeschakelde derden.
 3. Het Nutshuis kan zich niet beroepen op enige beperking van haar aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel 10 indien en voor zover de betreffende schade is te wijten aan haar opzet of bewuste roekeloosheid, opzet en bewuste roekeloosheid van haar bestuurders daaronder begrepen. De in dit artikel 10.3 bedoelde uitsluiting geldt uitdrukkelijk niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van (een) werknemer(s) van Het Nutshuis.
 4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde en door derden geleden schade welke voortvloeit uit het gebruik van het gehuurde en/of de in gebruik afgestane ruimte(n) en vrijwaart Het Nutshuis tegen aanspraken van derden ter zake van schade uit dien hoofde.
 5. Het Nutshuis heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren e.d. in de gehuurde en/of de in gebruik afgestane ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van de opdrachtgever, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte(n) door de opdrachtgever dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.
 6. Aan opdrachtgever toerekenbare schade aan of verlies van goederen in eigendom bij Het Nutshuis en/of bij door Het Nutshuis gecontracteerde toeleveranciers door opdrachtgever en/of zijn genodigden en/of personeelsleden veroorzaakt, moeten door de opdrachtgever aan Het Nutshuis worden vergoed tegen vervangingswaarde.
 7. Onverminderd artikel 10.1 geldt dat alles wat door of vanwege de opdrachtgever in het gebouw is gebracht, zich daar bevindt voor risico van de opdrachtgever. Het Nutshuis belast zich niet met het verzekeren en/of bewaken daarvan. Het Nutshuis is niet aansprakelijk voor beschadiging aan of teloorgaan van goederen, eigendommen en geldswaarden van de opdrachtgever of van derden (waaronder begrepen het publiek en uitvoerenden) door welke oorzaak ook, behoudens opzet of grove schuld van Het Nutshuis of zijn personeel. De opdrachtgever vrijwaart Het Nutshuis voor aanspraken van derden (als hiervoor bedoeld) ter zake.
 8. Opdrachtgever verbindt zich het gehuurde in te richten, te gebruiken en op te leveren in overleg met Het Nutshuis en met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften van Het Nutshuis.
 9. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de gehuurde ruimte(n) aan derden in gebruik of (onder)huur af te staan.
 10. Roken in het gehuurde is niet toegestaan en kan alleen buiten op de daarvoor aangegeven plekken.
 11. Behalve indien partijen dit schriftelijk anders overeenkomen draagt opdrachtgever zorg voor het verkrijgen van eventueel voor de door opdrachtgever in het gebouw te ontplooien activiteiten benodigde vergunningen en/of ontheffingen van het bevoegd gezag. Het Nutshuis is niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor het eventueel niet, althans onder beperkende voorwaarden verkrijgen van dergelijke vergunningen/ontheffingen.

Artikel 11: Bijzondere bepalingen t.a.v. het gebruik van het monument

 1. Spijkeren of boren in het gebouwde is te allen tijde verboden. In de verhuurde en/of in gebruik afgestane ruimte(n) mag niets worden aangeplakt of bevestigd, op welke wijze dan ook, tenzij Het Nutshuis hiervoor schriftelijk toestemming verleent en het te gebruiken bevestigingsmateriaal van te voren goedkeurt.
 2. De in het gebouw aanwezige nooduitgangen mogen niet worden geblokkeerd en de brandblusmiddelen moeten te allen tijde bereikbaar zijn en blijven.
 3. De aanwezigheid of het gebruik van vuurwerk, gasflessen, confetti, ballonnen, rijst en ander strooigoed is te allen tijde verboden.
 4. Het gebruik van open vuur (kaarsen, waxinelichtjes, etc.), rookmachines en andere rookeffecten, tape en andere plakmiddelen is verboden tenzij schriftelijk toegestaan.
 5. In het gehuurde is tussen 08.00 en 18.00 uur een geluidsniveau van maximaal 90 dB toegestaan. Voor en tijdens een evenement in het gehuurde dient de opdrachtgever maatregelen te treffen om overschrijding van dit geluidsniveau te voorkomen. Versterkte muziek met een maximaal geluidsniveau van 90 dB is alleen na schriftelijke toestemming van Het Nutshuis toegestaan tot 00.30 uur.
 6. De opdrachtgever dient er op toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zodat overlast voor omwonenden wordt voorkomen.
 7. Kosten voor bewaking of veiligheidsmaatregelen in verband met de ontvangst van bijzondere gasten, acties en demonstraties in verband met een in het gehuurde te houden bijeenkomst en overschrijding van het in de overeenkomst opgenomen maximum aantal bezoekers, komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever verbindt zich om op verzoek van Het Nutshuis op eigen kosten van opdrachtgever zorg te dragen voor extra beveiliging aanwezig in Het Nutshuis bij gebruik van het gehuurde in de avond en in het weekend.

Artikel 12: Einde overeenkomst

 1. Het gehuurde dient bij het einde van de huurperiode ontruimd en schoon te zijn. Opdrachtgever draagt zorg voor verwijdering van al het materiaal dat door de opdrachtgever in het gehuurde is gebruikt, zoals dozen, informatiemateriaal, etc. Indien Het Nutshuis van mening is dat het gehuurde bij het einde van de huur niet schoon is achtergelaten, heeft hij het recht het gehuurde zelf schoon te (laten maken) en de kosten van schoonmaak op opdrachtgever te verhalen.
 2. Het Nutshuis heeft het recht na afloop van de huurperiode achtergelaten goederen op kosten van opdrachtgever te (laten) verwijderen en zonodig te (laten) vernietigen.

Artikel 13: Forumkeuze

Geschillen die verband houden met de overeenkomst of deze algemene voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.

Artikel 14: Wijzigingsbevoegdheid

In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist Het Nutshuis, die ook het recht heeft de bepalingen te allen tijde te wijzigen en aan te vullen.